THỜI KHÓA BIỂU KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Tám 24, 2016 8:34 sáng
TRƯỜNG THCS NAM THÁI    
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017(Tính từ 22/8/2016)

 

THỨ TIẾT LỚP 9A LỚP 9B LỚP 9C
HAI 1 SINH HOẠT TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
2 TD-Tưởng Sinh-H.Lan Văn-P.Lan
3 Sinh-Thúy Văn-Nga TD-Dương
4 Toán-Soan Toán-Oanh Toán-Doanh
5 MT-Đại TD-Dương Hóa-H.Lan
BA 1 Văn-Lịch Văn-Nga Văn-P.Lan
2 Anh-Thư Địa-Lý Sinh-Thúy
3 Toán-Soan Lí-Doanh Địa-Lý
4 CNg-Duyệt Anh-Lương TCT-Doanh
5 Địa-Lý TCT-Oanh MT-Đại
1 Văn-Lịch Hóa-Nhạn Văn-P.Lan
2 Sử-Lý Toán-Oanh CNg-Duyệt
3 Hóa-H.Lan MT-Đại Toán-Doanh
4 Lí-Doanh Văn-Nga Hóa-H.Lan
5 TCT-Soan Sử-Lý Sử-Thanh
NĂM 1 Lí-Doanh TCV-Nga Anh-Lương
2 Toán-Soan Văn-Nga Sinh-Thúy
3 Anh-Thư Toán-Oanh Toán-Doanh
4 TCV-Nga Anh-Lương Địa-Lý
5
SÁU 1 TD-Tưởng Địa-Lý Văn-P.Lan
2 Địa-Lý CD-Đại TCV-P.Lan
3 Văn-Lịch Văn-Nga Toán-Doanh
4 Văn-Lịch Hóa-Nhạn TD-Dương
5 Sinh-Thúy Sinh-H.Lan Lí-Doanh
BẢY 1 CD-Đại Toán-Oanh Anh-Lương
2 Văn-Lịch TD-Dương Văn-P.Lan
3 Toán-Soan Lí-Doanh CD-Đại
4 Hóa-H.Lan CNg-Duyệt Lí-Doanh
5 SHL SHL SHL