THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Ba 14, 2017 10:16 chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017(Tính từ 06/03/2017)
THỨ TIẾT LỚP 6A LỚP 6B LỚP 6C
HAI 1 SINH HOẠT TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
2 Toán-Trang CNg-Duyệt Anh-Thư
3 Tin-Phượng Văn-Luyến Nhạc-Phương
4 Địa-Thúy Anh-Thư Văn-Luyến
5 Anh-Thư MT-Đại Tin-Phượng
BA 1 Anh-Thư CD-Hoài TD-Liên
2 Văn-Nga Sử-V.Lan Toán-Trang
3 Nhạc-Phương Toán-Đình CNg-Duyệt
4 CNg-Duyệt Lí-Vạn MT-Đại
5 Sử-V.Lan Sinh-Trang Tin-Phượng
1 Văn-Nga Toán-Đình CD-Hoài
2 TD-Liên Văn-Luyến Sinh-Phúc
3 Toán-Trang Tin-Phượng Anh-Thư
4 Sinh-Phúc Anh-Thư Toán-Trang
5
NĂM 1 CNg-Duyệt Toán-Đình Văn-Luyến
2 Sinh-Phúc TD-Liên Sử-V.Lan
3 Lí-Vạn Văn-Luyến Địa-Thúy
4 Toán-Trang CNg-Duyệt TD-Liên
5
SÁU 1 Tin-Phượng Sinh-Trang Anh-Thư
2 Văn-Nga Toán-Đình Văn-Luyến
3 Anh-Thư Địa-Thúy Toán-Trang
4 TD-Liên Anh-Thư CNg-Duyệt
5
BẢY 1 MT-Đại TD-Liên Toán-Trang
2 Văn-Nga Nhạc-Phương Văn-Luyến
3 CD-Hoài Tin-Phượng Sinh-Phúc
4 Toán-Trang Văn-Luyến Lí-Vạn
5 SHL SHL SHL