THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Ba 14, 2017 10:18 chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017(Tính từ 06/03/2017)
THỨ TIẾT LỚP 8A LỚP 8B LỚP 8C
HAI 1 SINH HOẠT TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
2 Sinh-Thúy Văn-Lịch Sinh-Nhạn
3 Văn-P.Lan Sinh-H.Lan CD-Dương
4 Toán-Hùng Toán-Soan Văn-Lý
5 Địa-Luyến Tin-Xuyến Anh-Lương
BA 1 Văn-P.Lan Toán-Soan Tin-Xuyến
2 Anh-Lương Hóa-Nhạn Toán-Oanh
3 Tin-Xuyến TD-Dương Địa-Luyến
4 TD-Dương Anh-Lương TD-Tưởng
5 Lí-Loan Địa-Luyến Hóa-Nhạn
1 Toán-Hùng Văn-Lịch Toán-Oanh
2 Anh-Lương Nhạc-Phương Văn-Lý
3 Văn-P.Lan Toán-Soan Lí-Loan
4 Hóa-H.Lan MT-Đại Địa-Luyến
5 Địa-Luyến CD-Dương Anh-Lương
NĂM 1 Toán-Hùng Anh-Lương Văn-Lý
2 CD-Dương Văn-Lịch Tin-Xuyến
3 Nhạc-Phương Lí-Phúc MT-Đại
4 Sinh-Thúy TD-Dương Hóa-Nhạn
5
SÁU 1 Văn-P.Lan Văn-Lịch Anh-Lương
2 Hóa-H.Lan Toán-Soan Nhạc-Phương
3 TD-Dương CNg-Phúc Sinh-Nhạn
4 MT-Đại Địa-Luyến Toán-Oanh
5 Sử-V.Lan Tin-Xuyến CNg-Phúc
BẢY 1 Toán-Hùng Sinh-H.Lan TD-Tưởng
2 CNg-Phúc Sử-V.Lan Văn-Lý
3 Anh-Lương Hóa-Nhạn Toán-Oanh
4 Tin-Xuyến Anh-Lương Sử-V.Lan
5 SHL SHL SHL