THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Ba 14, 2017 10:17 chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017(Tính từ 06/03/2017)
THỨ TIẾT LỚP 7A LỚP 7B LỚP 7C
HAI 1 SINH HOẠT TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
2 Văn-Lý Toán-Vạn Toán-Loan
3 Anh-Lương Lí-Đình TD-Liên
4 CNg-Duyệt Văn-V.Lan Tin-Vạn
5 Nhạc-Đình Sử-Nga Văn-V.Lan
BA 1 Sinh-H.Lan CD-Vạn Sử-Nga
2 TD-Dương TD-Liên Sinh-H.Lan
3 Toán-Phượng Văn-V.Lan Anh-Thư
4 Địa-Thúy Sinh-H.Lan Toán-Loan
5 Sử-P.Lan CNg-Duyệt Nhạc-Đình
1 Tin-Xuyến Anh-Thư CNg-Duyệt
2 Toán-Phượng Tin-Vạn Văn-V.Lan
3 Anh-Lương Toán-Vạn Địa-Thúy
4 Văn-Lý Sử-Nga TD-Liên
5 MT-Đại Địa-Thúy Lí-Phúc
NĂM 1 Sinh-H.Lan Toán-Vạn Toán-Loan
2 Toán-Phượng MT-Đại Sinh-H.Lan
3 Sử-P.Lan Anh-Thư Văn-V.Lan
4 Lí-Phúc Văn-V.Lan Anh-Thư
5
SÁU 1 Địa-Thúy TD-Liên Tin-Vạn
2 Văn-Lý Văn-V.Lan MT-Đại
3 Toán-Phượng Sinh-H.Lan Văn-V.Lan
4 Anh-Lương Tin-Vạn CD-Loan
5
BẢY 1 CD-Phượng Địa-Thúy Toán-Loan
2 Tin-Xuyến Toán-Vạn Anh-Thư
3 Văn-Lý Nhạc-Đình Địa-Thúy
4 TD-Dương Anh-Thư Sử-Nga
5 SHL SHL SHL