THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Tám 22, 2016 4:24 chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2016 – 2017 (Tính từ ngày 22/8/2016)

THỨ TIẾT LỚP 6A LỚP 6B LỚP 6C
HAI 1 SINH HOẠT TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
2 Toán-Phượng MT-Đại Anh-Thư
3 Anh-Thư Văn-Luyến Văn-Lý
4 CD-Hoài Anh-Thư Tin-Phượng
5 Địa-Luyến CNg-Duyệt Nhạc- Trang
BA 1 Tin-Phượng Sử-V.Lan TD-Liên
2 Văn-Nga Toán-Đình CNg-Duyệt
3 Anh-Thư Tin-Phượng Toán-Trang
4 Sử-V.Lan Lí-Vạn MT-Đại
5 Nhạc- Liên Sinh-Trang Địa-Luyến
1 Văn-Nga Văn-Luyến Tin-Phượng
2 Lí-Vạn Anh-Thư CD-Hoài
3 Toán-Phượng Nhạc-Đình Anh-Thư
4 TD-Liên CNg-Duyệt Toán-Trang
5
NĂM 1 Sinh-Trang TD-Liên Sử-V.Lan
2 MT-Đại Tin-Phượng Toán- Trang
3 Toán-Phượng Toán-Đình Văn-Lý
4 CNg-Duyệt Văn-Luyến Sinh-Trang
5
SÁU 1 Văn-Nga Sinh-Trang Anh-Thư
2 TD-Liên Toán-Đình Toán-Trang
3 Anh-Thư Địa-Luyến Văn-Lý
4 Toán-Phượng Anh-Thư CNg-Duyệt
5
BẢY 1 CNg-Duyệt Toán-Đình Văn-Lý
2 Văn-Nga CD-Hoài Sinh-Trang
3 Tin-Phượng Văn-Luyến TD-Liên
4 Sinh-Trang TD-Liên Lí-Vạn
5 SHL SHL SHL

 

Tải về