THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Tám 24, 2016 8:21 sáng
TRƯỜNG THCS NAM THÁI    
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017(Tính từ 22/8/2016)

 

THỨ TIẾT LỚP 7A LỚP 7B LỚP 7C
HAI 1 SINH HOẠT TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
2 Văn-Lý Toán-Vạn Toán-Loan
3 Lí-Đình Văn-V.Lan TD-Liên
4 CNg-Duyệt Lí-Đình Tin-Vạn
5 Anh-Lương Sử-Nga Văn-V.Lan
BA 1 Sinh-H.Lan Toán-Vạn Anh-Thư
2 Toán-Phượng MT-Đại Toán-Loan
3 TD-Dương TD-Liên Sinh-H.Lan
4 Địa-Thúy Sinh-H.Lan Nhạc-Đình
5 Sử-P.Lan CNg-Duyệt Sử-Nga
1 MT-Đại Anh-Thư CNg-Duyệt
2 Toán-Phượng Văn-V.Lan Địa-Thúy
3 Tin-Xuyến TD-Liên Văn-V.Lan
4 Văn-Lý Tin-Vạn CD-Loan
5 Anh-Lương Địa-Thúy Lí-Đình
NĂM 1 Sinh-H.Lan CNg-Duyệt Toán-Loan
2 Văn-Lý Anh-Thư Văn-V.Lan
3 Tin-Xuyến Toán-Vạn Sinh-H.Lan
4 Sử-P.Lan Văn-V.Lan MT-Đại
5 CD-Phượng CD-Vạn Anh-Thư
SÁU 1 Toán-Phượng Tin-Vạn CNg-Duyệt
2 Địa-Thúy Sinh-H.Lan Văn-V.Lan
3 Nhạc-Đình Văn-V.Lan Tin-Vạn
4 Anh-Lương Sử-Nga TD-Liên
5
BẢY 1 Toán-Phượng Địa-Thúy Toán-Loan
2 CNg-Duyệt Toán-Vạn Anh-Thư
3 Văn-Lý Nhạc-Đình Địa-Thúy
4 TD-Dương Anh-Thư Sử-Nga
5 SHL SHL SHL