Tháng Sáu 21, 2016 10:46 sáng
TRƯỜNG THCS NAM THÁI
 THỜI KHÓA BIỂU VÀ NHẬT KÍ TRỰC CÁC BUỔI ÔN THI VÀO THPT
NĂM HỌC 2015-2016 (Tính từ 4/4/2016)
Lớp BUỔI/THỨ/NGÀY 9A 9B 9C GH TRỰC/GHI CHÚ
TT Buổi
1 Chiều T2/4/4 V V T Đ/c Hùng
2 Chiều T5/07/4 T T V Đ/c Thêm
3 Sáng CN/10/4 V V T Đ/c Lịch
4 Chiều T2/11/4 T T V
5 Chiều T4/13/4 V A T Đ/c Hùng
CD
6 Chiều T5/14/4 CD LI A Đ/c Hùng
A Đ CD
7 Sáng CN/17/4 Đ V H Đ/c Lịch
H SU Đ
8 Chiều T2/18/4 LI CD SU Đ/c Hùng
SU H LI
9 Chiều T5/21/4 T SI V Đ/c Lịch
SI T A
10 Chiều T3/26/4 A T T Đ/c Hùng
V
11 Chiều T4/27/4 T V V Đ/c Thêm
12 Chiều T5/28/4 V T T Đ/c Lịch
13 Chiều T6/29/4 T V V Đ/c Thêm
14 Sáng T2/02/5 V V T Đ/c Thêm
T
15 Chiều T3/03/5 V A A Đ/c Hùng
T
16 Chiều T4/04/5 CD LI SI Đ/c Thêm
A Đ CD
17 Chiều T7/07/5 LI A SU Đ/c Hùng
SU V LI
18 Sáng CN/08/5 T T V Đ/c Thêm
19 Chiều T2/09/5 V V T Đ/c Hùng
20 Chiều T3/10/5 Đ V H Đ/c Thêm
H SU Đ
21 Chiều T4/11/5 V V T Đ/c Lịch
22 Chiều T5/12/5 T T V Đ/c Thêm
23 Chiều T6/13/5 V CD A Đ/c Lịch
H
24 Chiều T7/14/5 A T T Đ/c Thêm
25 Sáng CN/15/5 T A V Đ/c Lịch
26 Chiều T2/16/5 V V T Đ/c Thêm
27 Chiều T3/17/5 T SI V Đ/c Lịch
SI T SI
28 Chiều T4/18/5 CD LI A Đ/c Thêm
A Đ CD
29 Chiều T5/19/5 V V T Đ/c Lịch
30 Chiều T6/20/5 T T V Đ/c Thêm
31 Chiều T7/21/5 LI A SU Đ/c Hùng
SU V LI
32 Sáng CN/22/5 V V T Đ/c Hùng
33 Sáng T2/23/5 T T V Đ/c Thêm
34 Chiều T2/23/5 V V T Đ/c Thêm
35 Sáng T3/24/5 Đ V H Đ/c Lịch
H SU Đ
36 Chiều T3/24/5 T T V Đ/c Thêm
37 Sáng T4/25/5 V A A Đ/c Lịch
H
38 Chiều T4/25/5 A V T Đ/c Hùng
39 Sáng T5/26/5 T A V Đ/c Thêm
40 Chiều T5/26/5 SI LI H Đ/c Lịch
H SI SI
41 Sáng T6/27/5 T SI V Đ/c Thêm
SI T SU
42 Chiều T6/27/5 CD LI A Đ/c Hùng
A Đ CD
43 Sáng T7/27/5 T T V Đ/c Thêm
44 Chiều T7/28/5 V V T Đ/c Lịch
45 Sáng CN/29/5 LI A SI Đ/c Thêm
SU V LI
46 Sáng T2/30/5 V V T Đ/c Thêm
47 Chiều T2/30/5 T T V Đ/c Lịch
48 Sáng T3/31/5 LI H SI Đ/c Thêm
SI LI LI
49 Chiều T3/31/5 Đ V H Đ/c Thêm
H SU Đ
50 Sáng T4/01/6 T T V Đ/c Lịch
51 Chiều T4/01/6 V CD A Đ/c Hùng
H
52 Sáng T5/02/6 A T T Đ/c Thêm
53 Chiều T5/02/6 T A V Đ/c Lịch
54 Sáng T6/03/6 V V T Đ/c Thêm
55 Chiều T6/03/6 T SI V Đ/c Thêm
SI V SI
56 Sáng T7/04/6 V V T Đ/c Lịch
57 Chiều T7/04/6 T T V Đ/c Thêm
58 Sáng CN/05/6 V V T Đ/c Lịch
59 Sáng T2/06/6 LI A SU Đ/c Hùng
SU LI
60 Chiều T2/06/6 V V T Đ/c Thêm
T V
61 Sáng T3/07/6 T T V Đ/c Lịch
62 Chiều T3/07/6 V V T Đ/c Thêm
T V
63 Sáng T4/08/6 Đ V H Đ/c Hùng
H A Đ
64 Chiều T4/08/6 T T V Đ/c Lịch
65 Sáng T5/09/6 V CD A Đ/c Thêm
H
66 Chiều T5/09/6 A T V Đ/c Hùng
67 Sáng T6/10/6 V V T Đ/c Lịch
68 Chiều T6/10/6 T SI V Đ/c Thêm
SI SU SI
69 Sáng T7/11/6 V V T Đ/c Thêm
70 Chiều T7/11/6 T T V Đ/c Hùng
71 Sáng CN/12/6 V A A Đ/c Hùng
Sáng T2/13/6 V V T Đ/c Thêm (Bù ch 23/5-BTĐ)
72 Chiều T2/13/6 CD LI A Đ/c Thêm
A Đ CD
73 Sáng T3/14/6 T T V Đ/c Lịch
Chiều T3/14/6 T SI V Đ/c Thêm (Bù Sg 27/5-TK)
SI T SU
74 Sáng T4/15/6 T V T Đ/c Lịch
75 Chiều T4/15/6 A T H Đ/c Thêm
H A
Sáng T5/16/6 – BÙ BUỔI THI THI
76 Chiều T5/16/6 LI T T Đ/c Thêm
V SI LI
Sáng T6/17/6 – BÙ BUỔI THI THI
Chiều T6/17/6 CD LI A Đ/c Hùng (Bù Ch 27/5-TK)
A Đ CD
77 Sáng T7/18/6 SU-LI-H H-SU-CD LI-H-SU Đ/c Hùng
78 Chiều T7/18/6 V-A A-V T-A Đ/c Lịch
79 Sáng CN/19/6 Đ-CD-SI SI-Đ-LI CD-SI-Đ Đ/c Hùng
80 Sáng T2/20/6 V-T V-T T-V Đ/c Thêm
Phan Văn Hùng