LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 20/5 đến 26/5

Tháng Năm 20, 2019 10:36 sáng
THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-20/05 Đ/c Hà-Thủy
– Lên lớp theo TKB;
– Lên lớp theo TKB – Hoàn thiện tính điểm, xếp loại HS
BA-21/05 Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 22/05 – BÌNH XÉT THI ĐUA GV – K9 ôn thi THPT; Đ/c Lịch-Tơ
NĂM-23/05 – K9 ôn thi THPT; Đ/c Hùng-Đào
– GVCN khối 6,7,8 và văn phòng rà soát hồ sơ xếp loại HS; – XÉT DUYỆT LÊN LỚP
SÁU-24/05 – HS KHỐI 6,7,8 LAO ĐỘNG VỆ SINH – CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CSVC TỔNG KẾT NĂM HỌC Đ/c Lịch-Tơ
– HỌP HỘI ĐỒNG – K9 ôn thi THPT;
BẢY-25/05 – TỔNG KẾT NĂM HỌC – K9 ôn thi THPT; Đ/c Hà-Thủy
CN-19/05 – LAO ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG