LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Tháng Hai 13, 2020 8:44 sáng
THỨ- NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰCGH-VP
HAI-10/02 – VS: Bảo vệ, Thủy Đ/cHà-Thủy
BA-11/02 – VS: Bảo vệ, Đào Đ/c Hùng-Đào
TƯ- 12/02 – VS: Bảo vệ, Tơ Đ/c Lịch-Tơ
NĂM-13/02 – VS: Bảo vệ, Đào Đ/c Hùng-Đào
SÁU-14/02 – VS: Bảo vệ, Tơ Đ/c Lịch-Tơ
BẢY-15/02 – VS: Bảo vệ, Thủy Đ/c Hà-Thủy
CN-16/02 – Lao động VSMT