TRƯỜNG THCS NAM THÁI  THỜI KHÓA BIỂU VÀ NHẬT KÍ TRỰC CÁC BUỔI ÔN THI VÀO THPT NĂM HỌC 2015-2016 (Tính từ 4/4/2016) Lớp BUỔI/THỨ/NGÀY

TRƯỜNG THCS NAM THÁI  THỜI KHÓA BIỂU VÀ NHẬT KÍ TRỰC CÁC BUỔI ÔN THI VÀO THPT NĂM HỌC 2015-2016 (Tính từ 4/4/2016) Líp BUỔI/THỨ/NGÀY 9A 9B 9C GH TRỰC/GHI CHÚ TT Buæi 1 Chiều T2/4/4 V V T Đ/c Hùng 2 Chiều…