19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC

  “TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG THỂ DUC LỚP 7 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH”  Giáo viên: Phạm Thị Liên ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài :         1.Lý luận: Trong chương…