thông tư

THÔNG TƯ 32/2020/BGD ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 32/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020   THÔNG TƯ
thông tư

THÔNG TƯ 13 /2020/BGD ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO_____________ Số: 13/2020/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020     THÔNG TƯ Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia